News & Activity
Asawann Thanks Party 2012
กิจกรรม Asawann Thanks Party 2012 
เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ร่วมค้าใน อัศวรรณ คอมเพล็กซ์
และมอบรางวัลให้แก่ร้านค้าที่
โดดเด่น ประจำปี 2555